WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Wnioski

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do funkcjonariusza publicznego, działającego przy właściwym sądzie rejonowym. Wniosek musi zawierać niezbędne elementy, takie jak m.in. imię i nazwisko dłużnika oraz adres na który będzie przekazywana korespondencja. Wskazanie miejsca zamieszkania oraz siedziby firmy, jest także kluczowe dla prowadzenia ewentualnej egzekucji komorniczej.

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 25 kwietnia 2018 r. poz.771 ze zm.).
Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości
  2. o wydanie nieruchomości
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.